Jogi nyilatkozat

  1. Szellemi tulajdonjogok
    A www.sensolite.hu honlap és az azon található szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonosa a Polárium Kft. A honlapon található minden képi és szöveges tartalom – személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Polárium Kft. kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A Polárium Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

2. A személyes adatok védelmével kapcsolatos általános alapelvek
A Polárium Kft. kiemelt figyelmet fordít a www.sensolite.hu internetes oldalának látogatói, felhasználói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmére, az információs önrendelkezési jog biztosítására. A Polárium Kft. a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes körűen eleget téve teremti meg a biztonságos internetezési lehetőséget. A Polárium Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és -felhasználás a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Ennek biztosítására a Polárium Kft. a szükséges intézkedéseket megteszi.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során a Polárium Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

3. A Nyilatkozat hatálya
Jelen Nyilatkozat hatálya a Polárium Kft. által fenntartott webhelyekre terjed ki.
A Polárium Kft. webhelyein a látogatók széleskörű tájékoztatása érdekében más webhelyre mutató hivatkozások is találhatók. Ezekre a hivatkozásokra kattintva a látogató elhagyja a Polárium Kft. webhelyét. E webhelyek tartalmáért és az azt fenntartó cégek adatvédelmi gyakorlatáért a Polárium Kft. kizárja a felelősségét.

 

4. A személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében a látogató eldöntheti, hogy mely adatait
adja meg a Polárium Kft. részére az interneten keresztül. A látogató az adatai megadásával felhatalmazza a Polárium Kft.-t a személyes adatai jelen Nyilatkozat szerint történő felhasználására.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A Polárium Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, feldolgozáshoz, felhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. A látogató általában anélkül tartózkodhat a honlapon, hogy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadnia. Vannak azonban olyan esetek, amikor a Polárium Kft. által kínált szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükséges lehet a látogató bizonyos személyes adatainak (pl. nevének, postacímének, e-mail címének) megadása, illetve ismerete. Azokban az esetekben, amikor a látogatónak személyes adatokat kell megadnia, szabadon dönthet arról, hogy a kért információkat megadja-e. Azonban ha valaki nem adja meg a személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Polárium Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a látogatót tájékoztatja és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy ezt követően a hozzájárulást interneten vagy telefonon bármikor visszavonja, módosítsa.

A személyes adatok kezelésének célja a Polárium Kft. honlapján felkínált szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetőleg a megrendelés teljesítése. A Polárium Kft. az adatokat – az azonosításon kívül – anonimizált (személyazonosításra nem alkalmas) formában használja fel statisztikai célokra. Az adatok tárolása addig tart, amíg a látogató az egyes szolgáltatásokat igénybe veszi.

A honlap használata során a Polárium Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, statisztikai, rendszeradminisztrációs vagy biztonsági okokból eltárol. Ezen adatok a következők: a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa. Ezekből az adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Ezen automatikus adatrögzítésből személyes adat nem kerül felhasználásra.

Az adatok harmadik személy részére történő továbbadása a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Polárium Kft. a törvényes kereteken túlmenően, illetve a látogató hozzájárulását meghaladva nem használja fel. A látogató adatai a Polárium Kft. szerződött franchise partnerei, mint harmadik személy részére továbbításra kerülhet a Sensolite kezelés szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetőleg a megrendelés teljesítése érdekében. A Polárium Kft. a látogató adatait hozzájárulása nélkül a fentieken túlmenően csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

 

5. Biztonság
Amennyiben a látogató személyes adatokat ad meg a honlapon, a Polárium Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa ezen adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. A Polárium Kft. óvintézkedéseket tesz a látogató személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A Polárium Kft. szerződéses partnerei, akik a Polárium Kft. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek a látogató személyes adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani, valamint azokat a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel.

 

6. A személyes adatok módosítása, törlése
Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, a rögzített adatokat a Polárium Kft. törli a nyilvántartásából. A személyes adatai módosítását, törlését a látogató is bármikor kérheti, továbbá a személyes adatainak felhasználására és feldolgozására vonatkozóan megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a látogató azt észleli, hogy a Polárium Kft. adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. Ezen esetekben, továbbá, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, kapcsolatba léphet a Polárium Kft.-vel levélben (Polárium Kft., 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 48.) vagy e-mailen (info@sensolite.hu).

 

7. Választási lehetőségek
A Polárium Kft. a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett bármilyen üzenetet, hírlevelet csak a látogató előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja ezen kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azon látogatók, akik a Polárium Kft. honlapján kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

 

8. A Jogi Nyilatkozat módosítása
A Polárium Kft. fenntartja a jogot és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy adatvédelmi politikáját a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. Bármilyen változásról a www.sensolite.hu weboldalon előzetesen, a lényeges változásokról e-mail útján is tájékoztatást ad.

 

9. Egyéb rendelkezések
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. A Polárium Kft. által a fentiek szerint végzett tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján nyilvántartásba vette (NAIH-58270/2012. direkt marketing, NAIH-58272/2012. időszakos szakos promóció, NAIH-58271/2012. hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, NAIH-58273/2012. kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése, NAIH-58274/2012. marketing, NAIH-58275/2012. honlapon történő regisztráció).

 

 

Tel.: +36 1 345 1556, +36 70 454 5599 
E-mail: gyogycentrum@sensolite.hu